Historie SDH Horní Bečva

Naši předkové se rozhodli před lety, že skoncují s chaosem a zmatkem při různých záchranných akcích, a proto zavedli určitý řád a nastolil pravidla, díky nimž se rozhodli pro založení našeho hasičského sboru.

Tento sbor musel projít snad vším – dvěma válkami, revolucemi, technickými pokroky – a dospěl až do dnešní podoby. Do doby, kdy jsme zařazeni do JPO 2, což značí, že držíme neustále služby a jsme na úrovni profesionálních hasičů.

Podle starých kronik byl sbor dobrovolných hasičů založen 27. září 1906 z rozhodnutí rady obce. Starosta obce František Kretek, za pomoci řídicího Karla Tomáška, požádali okresního hejtmana Vališe, aby v obci Horní Bečvě byl založen Sbor dobrovolných hasičů. Okresní hejtman této žádosti vyhověl, do tří měsíců byly vypracované stanovy pro hasičský sbor schváleny C.K. Úřadem v Brně. Ještě o Vánočních svátcích roku 1906 nechává starosta obce bubnem vyhlašovat, že na Horní Bečvě se založí hasičský sbor. Přihlásilo se 27 občanů – bývalých vojáků. Na ustavující valné hromadě byly přečteny a schváleny stanovy. Po přečtení stanov bylo přikročeno k volbě prvního výboru.

starosta – Jan Malina, velitel – Michal Zátopek, jednatel – Jan Křenek, pokladník – Jan Ondruch, zástupce velitele  – Jan Červený, četař lezců – Jan Solanský, četař stříkačníků – Čeněk Krištof, trubač – Karel Malina, zástupce trubače – Julius Pařenica.

Volba funkcionářů se prováděla na dobu 3 let. Tato hasičská jednotka byla založena do župy Pagáčové.

Jednou z prvních činností členů SDH bylo, že obešli občany obce se sběracími listinami a prosili o peněžní podporu na zakoupení výzbroje a výstroje. Na úvěr bylo zakoupeno 5 ručních stříkaček Berlovek, které byly rozděleny členům do jednotlivých údolí obce.

V době vzniku SDH byly v podstatě všechny obytné domy a hospodářské budovy stavěny ze dřeva, proto byla možnost ohně veliká a požáry byly mnohdy velmi rozsáhlé.

V roce 1910 byla postavena první hasičská zbrojnice. Stavba byla dřevěná a byla postavena na tehdejším obecním trhovišti vedle mostu u kostela.

Před první světovou válkou vzrostla členská základna 75 členů. Během první světové války byla činnost sboru velmi omezena.

V roce 1924 byly vlivem několika povodní narušeny základy hasičské zbrojnice natolik, že zbrojnici nebylo možno dále využívat.

Ve třicátých letech se hasičská zbrojnice nacházela v budově dnešního obecního úřadu.

Za druhé světové války byla zakázána veškerá činnost, po osvobození se činnosti SDH obnovila v plném rozsahu.

V roce 1954 byl zakoupen nákladní vůz Fordson.

V roce 1964 byla založena hasičská kronika

V roce 1966 se začíná stavět současná hasičská zbrojnice, která byla v roce 1968 dokončena a slavnostně předána do užívaní.

S rozvojem obce narůstal i počet zásahů při požárech. Z toho důvodu bylo nutno doplnit techniku.

Roku 1973 byl zakoupen Gas M464, vůz doposud slouží k rychlejší dopravě lidí k požárům.

V roce 1977 byl strojový park posílen o novou autocisternu CAS32 Tatra 148.

V roce 1985 naši hasiči přebírali ve Valašském Meziříčí auto AVIA31.

Rádi podotýkáme, že celý vozový park je do dnešního dne funkční a vždy připraven k výjezdu. Děkujeme všem obětavým členům sboru za jejich volný čas, který věnovali strojům. Pohotovost našich aut se plně osvědčila při spoustě zásahů a živelních pohromách. Všichni dobře víme, jak obtížný hornatý terén zde je, naše auta se vždy „vyhrabala“ i do nejodlehlejších míst.

Za sto let činnosti sboru dobrovolných hasičů v Horní Bečvě prošlo jeho řadami mnoho členů, někteří z vlastního prospěchu, jiní a těch byla většina, z obětavosti a pomoci bližnímu svému. Za plnění nelehkých úkolů vyplývající z činnosti sboru dobrovolných hasičů jím patří dík. Rádi bychom v této tradici pokračovali dále a vychovali další generace.

Historie soutěží

Soutěží bylo od založení sboru opravdu mnoho.

V roce 1956 byly první zkoušky odznaku 3.st. A to členové: Ondruch Matouš, František Hučín (místní farář), Josef Petřek, Michal Maceček, Antonín Kubáň, František Jindra, Richard Ondrech, Vladimír Ondrech, Bedřich Fárek, Alois Bambušek, Ruda Bolf, Vlaďa Martinák, Miroslav Červený dále v tomto roce v Rožnově pod Radhoštěm reprezentovalo družstvo Horní Bečvy za přítomnosti krajů: Žilina, Ostrava, Gottwaldov a Olomouc. Hlavní soutěž byla terenní jízda, kdy František Jindra předvedl bravurní jízdu vozidlem značky Forconem a družstvo celkově skončilo na 3. místě.  

V roce 1960 sbor pořádal soutěž o Valašský obušek kde za účasti družstva ze Slovenska, zvítězilo družstvo z Kopřivnice. Tato soutěž se pořádala u Olšů na pozemku pana Jana Cvikla ve mlýně. Tato soutěž byla pořádána asi šestkrát.

V roce 1966 byla uzavřena družba s Hasiči  z Makova a Starého Města u Uherského Hradiště, která trvá dodnes.

První družstvo mužů vedení ing. Josefem Vaníčkem vyhrálo obvodní soutěž na Horní Bečvě a postoupilo na okresní soutěž ve Střiteži nad Bečvou a postoupilo jako 2. spolu s Rožnovem pod Radhoštěm.

Od roku 1989 se datuje úspěšnost sportovního družstva mužů do 35 let, které pod vedením br. Karla Fárka ml. Vyhrálo obvodovou soutěž a postoupilo do okresního kola, kde rovněž vyhrálo. Tudíž reprezentovalo okres Vsetín v oblastním kole soutěže v Brodku u Přerova.

Takto úspěšná činnost soutěžního družstva mužů do 35 let a pod vedením br. Pavla Vašuta sbíralo cenné zkušenosti od svých zkušenějších bratrů. Současně pracoval ve sboru i družstvo mužů nad 35 let pod velením br. Jindřicha Závorky, kde soutěžili například br. Jan Fárek st. Laďa Ondrech st., Antonín Tovaryš, Rudolf Minarčík, Jaromír Ondrech, Josef křenek (bývalý velitel), Milan Bordovský a Petr Ťuka. Ani ženy ve sboru však nezůstaly pozadu a i ony hájily soutěžní čest sboru pod vedením například ss Marcely Pastorkové, ss. Renaty Ondruchové nebo ss. Svatavy Kleinové. Všechna družstva žen i mužů do 35 let v okresní soutěži obě družstva reprezentovala naš okres v krajském kole ve Vrbně pod Pradědem. Celých deset let si pak ještě obě soutěžní družstva držela laťku vítězství v obvodových kolech a i po těchto deseti úspěšných letech dokázalo družstvo mužů po vítězství v okresním kole do oblastního kola v Lipníku nad Bečvou.

V současné době se z některých členů těchto soutěžních družstev do 35 let staly opory družstva mužů nad 35 let. Tito s hrdosti hájí barvy sboru Horní Bečva v soutěžích doposud. Za vše hovoří jejích chuť vyhrávat a to se jim úspěšně daří. Na jejich soutěživý popud vznikl nápad uspořádat a založit tak vlastní soutěž. Když se rozhodovalo, kdy tuto soutěž pořádat, zvítězil nápad br. Bedřicha Fárka ml., a br. Karla Fárka ml., uspořádat tuto soutěž vždy 5. července v roce a tudíž ji pojmenovat „Pohár Cyrila a Metoděje. Podle dostupné fotodokumentace p. Josefa Kyšáka, který nafotil sochu Cyrila a metoděje na Radhošti, vytvořil pak umělecký řezbář p. Robert Vašek její dřevěnou kopii, která tuto soutěž provádí. Této soutěže se zúčastňuje průměrně 30 družstev z okolí i ze Slovenska.

Nemůžeme opomenout ani velmi dobrou spolupráci našeho soutěžního družstva s družstvem z družebního sboru ze Starého Města a Uherského Hradiště. Zde je velkým úspěchem vítězství družebního družstva žen v soutěži „O štít Radhoštěm“na Dolní Bečvě. Za zmínku stojí reprezentace družstev obou družebních sborů na soutěžích konaných v rámci celé tehdejší československé republiky. Tato rarita byla  doprovázená i veselými kousky, když jsme na Vysoké koupili „kozenku“a když jsme ji přepašovali přes hranice a vystupovali před hasičárnou, „kozenka čůrala“ pod sebe a bylo zajištěno, že je to kozlík.Br. Tovaryš Antonín ml. S ním zažil krásné odpoledne, neboť majitel se začal po něm shánět a přijel až na Horní Bečvu a vysvětloval, že jeho stará mama mu ho prodala omylem a museli jsme ho vrátit zpět. Toto je jeden z veselých kousků, kterých jsem zažil nespočetně mnoho.

To byla krátká historie našeho sboru. Zřejmě si říkáte, co jsme uskutečnili za těch deset let, kdy jsme oslavili 100 let založení sboru. Opravdu uběhlo spoustu dní a opravdu jsme nezaháleli.

V roce 2007 jsme uskutečnili spoustu výjezdů (požáry, technická pomoc), ale také jsme připravovali Sraz veteránů v přihraniční oblasti na RS Tesla.  V dalším roce jsme založili webové stránky, abychom byli občanům blíže. V tomto roce začíná pomalinku rekonstrukce našeho hasičského domu. Na podzim byla výměněna vrata pro výjezd techniky. V prosinci proběhl prodej ARA 4×4 (GAZ)

V roce 2009 jsme začali schůzovat v zasedací místnosti, kde proběhla malá rekonstrukce. Po uvolnění spodní místnosti se začala budovat šatna pro JPO2. V naši obci proběhly oslavy 350 let založení, kde jsme aktivně pomáhali. Dále pokračovala rekonstrukce a na konci roku nám byla vyměněna okna.

Na jaře 2010 naši obec postihly povodně, při kterých jsme drželi povodňovou bdělost (hlídání toku, ale i čerpáni vody, čišttění propustků, mostů, kanalizačních vpustí). Na přelomu léta s podzimem pokračovala rekonstrukce. Tentokráte v zateplení a opravě střechy nad vozovým parkem.

V roce 2011 jsem byli požádáni o družbu s DHZ LietavskáLúčka, kterou jsme přijali. V jednom slunečném říjnovém ránu jsme doprovázeli našeho rodáka P.Vojtěcha Marka Malinu OSB na Primiční mši svatou.

Dalšího vyznámného rodáka jsme připoměli na jaře 2012 a to generála Metoděje Kubáně. Měsíc na to vypukl požár lesa na Starých Hamrech, kde zasahovalo 30 jednotek. V létě proběhly oslavy družby s Lietavskou Lúčkou v jejích vesničce.

Nejvíce jsem očekávali rok 2013, kdy nás čekaly oslavy výročí 40 let družby se Starým Městem u Uherského Hradiště. Setkání proběhlo v Lešné. A doufáme, že další 40-tka nás čeká.

V březnu 2014 se rozezněly nejen u nás, ale i v okolních vesnicích sirény. Bohužel nebyla to zkouška, ale rozsáhly požár na Pustevnách. Hořela architektonická památka Libušín, kde zasahovalo 13 jednotek

v roce 2015 jsme začali obměňovat vozový park. Po prodaném ARU byla prodána i AVIE a zakoupen Ford 4×4 pro přepravu osob. S přicházejicím podzimem jsme uskutečnili 8.setkání Srazu veteránů v přihraniční oblasti.

samozřejmě jsme v uplynulých letech pořádali tradiční Končinový ples, Cyrilometodějskou soutěž, ale take jsme vyjížděli nejen ke vzpomínaným výjezdům.

Členové výboru:

-Starosta sboru – Vašut Pavel

-Místostarosta sboru – Ťuka Petr

-Velitel sboru – Divín Svatopluk

-Zástupce velitele – Křenek Josef

-Strojník sboru – Závorka Jindřich

-Preventista sboru -Bordovský Milan

-Pokladní sboru – Fárková Jana

-Jednatelka sboru – Plánková Mirka

ostatní členové sboru – Červený Jaroslav, Maceček Jiří, Mužný Jiří, Němec Břetislav, Divín Antonín, Divínová Svatava, Smejkal Jiří, Kutěj Pavel, Solanský Radovan

JPO II- zřizovatelem je obec

Členové jednotky SDH Horní Bečva vykonávají jako vedlejší povolání s územní působnosti zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace na místo událostí.

 V lednu 2004 byla u nás zřízena jednotka POII ze spolupráce s obecním úřadem a integrovaným záchranným systémem. Jednotka má 12 členů, kteří drží v pravidelných směnách hasičskou hotovost.

Jednotka dle potřeby zasahuje při autonehodách , záplavách, čerpání vody, rozvozu vody v období sucha a hlavně při požárech.

Členové jednotky se pravidelně zúčastňují hasičských školení pro zdokonalení své odbornosti.

Členové výjezdové jednotky:

Svatopluk Diví, Pavel Vašut, Petr Ťuka, Jindřich Závorka, Miroslav Ondruch st., Miroslav Ondruch ml., Jiří Ondruch, Josef Hatlapatka, Tomáš Křenek, Jiří Blinka, Jiří Maceček, Milan Bordovský (záloha – Jan Fárek, Marek Zeman, Tomáš Polách, Jaroslav Červený, Jan vaníček, atd.)